Jurnal Ilmiah Ilmu Pertanian

Author Details

Prabowo, Saftana Kanda